شرح وظایف دوره کارآموزی

فصل اولكليات و تعاريف

ماده ١) در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف) اتحاديه: اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران .

ب) صندوق: صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري .

ج) پروانه: پروانه كارآموزي وكالت دادگستري .

د) کانون: کانون وکلای دادگستری استان کرمان

ه) کانون یا کانون متبوع: کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه

و) آزمون: آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت .

ز) كارآموز: دارنده پروانه معتبر از كانون .

ح) كميسيون: كميسيون كار آموزي كانون مربوط .

ط) دوره يا كارآموزي: مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي .

ی) پروانه معتبر: پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده وتوسط مراجع ذیصلاح کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ک) محل اشتغال: شهری كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ل) محل كارآموزی: شهری كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

م) وظايف يا تكاليف: كليه امور و تکالیفی كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

ن) تمدید دوره: مدتی است که برای جبران نقصان در انجام تکالیف ، به دوره کارآموزی اضافه می شود.

س)تجدید دوره: مدتی است که کارآموز ، یک دوره دیگر کلیه تکالیف کارآموزی را انجام می دهد. (به استثنای آموزش رایانه و تکلیف بند 6-11 مشروط به اینکه در دوره قبل انجام شده باشد.)

ع) انتفای کارآموزی : ممنوعیت از ادامه کارآموزی تا صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی نسبت به اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، است. (پذیرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.)

ف) پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.

ص) مدارك: آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.

ق) اختبار: امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.

ر)کارنامه: دفترچه ای با ذکر مشخصات کارآموز که حضور وی در جلسه های دادگاه ، سخنرانی، کلاس و کارگاه آموزشی و گواهی وکیل سرپرست در آن ثبت می شود.

ماده ٢ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.

ماده ٣) ملاك تعيين محل اشتغال به وکالت در شهرهای یک استان ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون و اختبار با ضریب مساوی است . (صرف نظر از سهمیه قبولی خواهد بود.)

تبصره 1-نمره آزمون ورودی عبارت از تراز کارآموز تقسیم بر عدد شاخص 700 است.

تبصره 2-کانون با توجه به امکانات خود و رتبه قبولی داوطلب در آزمون ، محل کارآموزی را تعیین می کند. تعیین محل کارآموزی در تعیین محل اشتغال تأثیری نداشته و حقی برای کارآموز ایجاد نمی کند.

 

فصل دوم: شروع كارآموزی و مدت آن

ماده ٤) پذيرفته شده آزمون و سایر متقاضیان کارآموزی بعد از ثبت نام ، تكميل پرونده و تصويب هيأت مديره ، مدارك زير را از دفتر كانون دريافت مي كنند:

الف- فرم های مربوطه در پروفایل کارآموز و اصل پروانه.( به ماده 5 توجه شود بعداز 45 روز از تاریخ شروع)

ب- سه برگ معرفي نامه (نسخه اول و دوم ، براي وكيل سرپرست و كارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تأييد وكيل سرپرست با قيد تاريخ و رؤيت و گواهي شروع دوره که جهت ضبط در پرونده کارآموز به كانون اعاده می شود.

ج- دو نسخه معرفی نامه. نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاهها، نسخه دوم برای کارآموز)

د- شرح وظايف .

1-4) كارآموز مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اخذ مدارك ، در دفتر وكيل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفي نامه بند (ب) را پس از گواهي وكيل سرپرست دریافت کرده و به كانون ارائه دهد. همچنین ظرف ده روز مذکور در اولین جلسه دادگاه شرکت کند. با انجام موارد فوق ، تاریخ دریافت مدارک از کانون به منزله شروع دوره است. در غیر این صورت ، تاریخ حضور در اولین جلسه دادگاه ، تاریخ شروع دوره خواهد بود.

2-4) در کانونهایی که در بخش کارآموزی ، سیستم الکترونیکی راه اندازی شده و کارآموز پروفایل شخصی دارد ، کلیه موارد فوق الذکر از طریق الکترونیکی انجام می شود.

تبصره – کانونها مکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این شرح وظایف ، سیستم الکترونیکی را در بخش کارآموزی راه اندازی کنند.

ماده 5) ظرف 45 روز از تاریخ شروع دوره ، جلسه های توجیهی برای آموزش امور کارآموزی ، مقررات انتظامی و سایر موضوعات ضروری برگزار می شود. پس از حضور کارآموز در همه جلسه ها و خاتمه دوره ، پروانه کارآموزی به وی تسلیم می شود . مدت مذکور جزء  دوره کارآموزی است.

تبصره- نحوه برگزاری جلسه های توجیهی و اتخاذ تصمیم در مورد کارآموزان غایب در یک یا چند جلسه ، با توجه به امکانات کانونها ، از سوی هر کانون تعیین می شود.

ماده 6) از تاريخ شروع دوره، كارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثناي مواردي كه در قانون مدت ديگري تعيين شده باشد) تكاليف را بلاانقطاع انجام دهد.

تبصره در صورتي كه به عللي مانند بيماري ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب و تحصيل در خارج از کشور ، وقفه اي در كارآموزي ايجاد شود ، كارآموز بايد بلافاصله مراتب را كتباًعلاوه بر وکیل سرپرست،برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعلام نماید.

ماده 7) در صورتي كه كارآموز بدون اخذ مرخصي از انجام بلاانقطاع تكاليف خودداري ورزد ،

مدت زمان توقف به انضمام تمام يا قسمتي از كارآموزي قبل از آن ، قابل پذيرش نخواهد بود.

ماده 8) كارآموز مكلف است صرفاً در محلي كه توسط كانون براي كارآموزي تعيين شده ، وظايف خود را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد و در دادگاه هاي همان محل شركت كند.در مواردي كه شهر محل كارآموزي خارج از مركز استان باشد ، كارآموز با معرفی کمیسیون، تا يك چهارم حد نصاب تكليف شركت در جلسه های دادرسی را در دادگاه كيفري یک و تجديدنظر استان متبوع شركت می كند.

تبصره- نشانی کارآموز تا خاتمه کارآموزی و اتیان سوگند منحصراً نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی، در وکالتنامه ، سربرگ ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.

ماده9) در صورتي كه در اثناي دوره، كانون متبوع كارآموز به طور قطع تغيير كند ، نظريه

كميسيون كانون اول در مورد مدت زمان كارآموزي به كانون دوم ارسال مي شود. پذيرش تمام يا قسمتي از مدت مذكور با كميسيون كانون دوم خواهد بود.

ماده 10) تغییر محل کارآموزی ، منوط به رعایت آیین نامه نقل و انتقال است. کانونها در رد درخواست تغییر محل کارآموزی و یا قبول آن برای یک دوره یا بیشتر ، مختارند. در صورت پذيرش انتقال از کانونی به کانون دیگر ، كارآموزي تحت نظر كانون متبوع و ميزبان به ترتيب زير انجام مي شود:

الف- امور تحت نظر كانون متبوع

١- صدور و تمديد پروانه

٢- موافقت ابتدايي با معرفي كارآموز به كانون ميزبان.

٣- بررسي نهايي مدارك و عنداللزوم اعطاي مجوز شركت در اختبار.

٤- برگزاري اختبار ، اعلام نتيجه و حسب مورد صدور پروانه وكالت يا تجديد دوره.

٥- هرگونه تصميم گيري در خصوص كارآموز به استثناي مواردي كه در بند (ب) خواهد آمد.

ب- امور تحت نظر كانون ميزبان

١- موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعیین مدت آن.

٢- تعيين وكيل سرپرست و معرفي كارآموز به وي.

٣- صدور كارنامه.

4- معرفي به دادگستري كل محل كارآموزي.

٥- تعيين نحوه حضور در جلسه های سخنراني، کلاس و كارگاه آموزشي و در صورت لزوم جلسه های توجیهی ، دادگاه مجازی

٦- تعيين یکی از تکالیف مقرر در بند (5-11)، دريافت ، بررسي ، تاييد يا رد آن.

7- اتخاذ تصميم در مورد موضوع ماده 7

٨- بررسي ابتدايي مدارك و اعلام نتيجه به كانون متبوع حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ

تحويل توسط كارآموز.

٩- تشخيص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق كارآموز ، مخالفت قطعي با ادامه كارآموزي به صورت مهمان و معرفي كارآموز به كانون متبوع جهت هرگونه تصميم گيري از جمله اعمال تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري.

١0- رسيدگي به ساير تخلفات انتظامي كارآموز در طول دوره.

تبصره1 – پرونده اداري كارآموز در كانون متبوع نگهداري و بدل مفيد آن به كانون ميزبان ارسال مي شود.

تبصره2-انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید و یا تمدید دوره، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.

 

فصل سوم: تكاليف كارآموزی

ماده ١١) كارآموزموظف است تکالیف زير را در دوره كارآموزي تحت نظر كانون انجام دهد.

1-11) انجام كارهايي كه از طرف كانون یا اتحادیه با موافقت کانون ارجاع مي شود ، مانند كار در دادسرا، دادگاه،اداره معاضدت، کمیسیونها و غيره.

2-11) طي دوره آموزش رايانه به تشخيص كانون و ارائه اصل گواهي مراكز آموزشي مورد تأييد كانون درموعد اعلامی کمیسیون

 

3-11) مطالعه قوانين و متون حقوقي، انجام كارها و پيگيري پرونده هاي مرتبط با كارآموزي،

تحت نظر و راهنمايي هاي وكيل سرپرست و تسليم گزارش به وي.

نتيجه اقدامات مذكور  طی فرم مخصوص درج و توسط وكيل سرپرست گواهي مي شود.

 

4-11) شركت در جلسه های توجیهی، سخنراني ، كلاس و كارگاه آموزشي كه از طرف كانون برگزار مي شود.

حضور و استماع بر خط در طول برگزاری جلسه های مذکور با ابلاغ از سوی کمیسیون، شرکت در جلسه محسوب می شود.

 

تبصره 1-جلسه های موضوع این بند باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در فرم مخصوص درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

انعکاس موارد مذکور در پروفایل کارآموز جایگزین درج در کارنامه است.

 

تبصره 2- عدم ثبت اثر انگشت و عدم حضور و استماع برخط ، تأخیر  (بیش از پانزده دقیقه )يا ترك جلسه پيش از اتمام به منزله غيبت خواهد بود.

 

تبصره3- عدم حضور کارآموز در جلسات سخنرانی یا کارگاه آموزشی ، نقصان محسوب و برابر فصل پنجم عمل می شود.

 

تبصره4-عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.

5-11) پیشنهاد یکی از موارد زیر ظرف حداکثر سه ماه از شروع دوره و انجام آن پس از تأیید در مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می شود:

الف) شرکت در 5 جلسه یا دوره کارگاه آموزشی تخصصی که از سوی کمیسیون یا سایر ارگان های کانون برگزار می شود (بنا به تشخیص کمیسیون) و ارائه گواهی آن به کمیسیون.

ب) ارائه سمینار در موضوع  و جلسه ای که ازسوی کمیسیون تعیین می شود.

ج) تشکیل و حضور در دادگاههای مجازی

تبصره1-نحوه تشکیل و برگزاری دادگاههای مجازی به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب کمیسیون کارآموزی رسیده است.

تبصره1- تکلیف مقرر در بند (ب) باید حاصل پژوهش و مطالعات شخصی کارآموز بوده، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی انجام شود. و بهمراه لوح فشرده به کمیسیون تحویل شود.

تبصره3-تصمیم کمیسیون در مورد نوع تکلیف، عنوان موضوع و مهلت انجام، ظرف یک ماه به کارآموز ابلاغ می شود.

1-5-11) موارد معافیت از تکالیف مذکور در این بند به شرح زیر است:

1-کارآموزانی که مدرک دکتری دارند و یا در آزمون جامع قبول شده باشند.

2-کارآموزانی که دارای یک مقاله علمی-پژوهشی یا دو مقاله علمی-ترویجی که در دوره کارآموزی انجام شده باشد.

6-11) شركت در حداقل دو جلسه دادرسی (حقوقی و کیفری) دادگاه در ماه  و تهيه گزارش از پرونده هاي مذكور.

1-6-11) هدف از حضور در جلسات دادگاه حقوقی و كيفري آن است كه كارآموز با طرز

استدلال و استناد طرفين دعوا و وكلاي آن ها به قوانين ، نحوه برخورد قضايي دادگاه با موضوع پرونده و دلايل رد يا قبول استدلال ها و مستندات طرفين آشنا شود.  براي آموزش بهتر، كارآموز بايد حتي المقدور در جلسه های دادگاه با موضوعات متنوع شركت كرده ، از تهيه گزارش با موضوعات تكراري و مشابه خودداري كند.

2-6-11) کارآموز باید درجلسه های دادگاه کیفری، در تمام جريان دادرسي حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده، شامل :شكواييه ، تحقيقات مقدماتي،صدور قرار تأمین کیفری، قرار جلب به دادرسی، كيفرخواست و رسيدگي در دادگاه اعم از : كيفيت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام، اظهارات طرفين و وكلاي آن ها و رأي يا تصميم دادگاه تهيه كند.

3-6-11) کارآموز باید در جلسه های دادگاه حقوقی که تشکیل شده و دادرسی انجام می شود، حضور یابد اعم از اينكه منجر به ختم آن بشود يا خير.لذا حضور در جلسه دادگاهي كه بدون دادرسی تجديد شود ، دليل انجام وظايف نيست.از پرونده اي كه در جلسه موردنظر رسيدگي شده ، بايد گزارش كاملي شامل : متن دادخواست ، ادله و مستندات دعوا ، كيفيت ابلاغ ، جريان دادرسي ، اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان و رأي يا تصميم كامل دادگاه تهيه شود.

4-6-11) تهيه گزارش از موضوعاتي كه اساساً مستلزم تشكيل جلسه دادرسي نيست ، مانند برخي از مسائل امور حسبي ، دستور موقت ، تأمين خواسته ، تأمين دليل و پرونده هاي اجرايي ، همچنين تهيه گزارش از روند تحقيقات مقدماتي دادسرا در پرونده هاي كيفري انجام تكليف مقرر محسوب نمي شود.

5-6-11) گزارش ها بايد حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوري ، از طریق پروفایل کارآموز ، در مواعد اعلامي ، بارگذاری شود.شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارش ها ضروری است.

شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارشها ضروری است.

6-6-11) كارآموز بايد در پايان هر يك از گزارش ها ، نظر استنباطي خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش كار ، اظهارات طرفين و تصميم دادگاه ، نفياً یا اثباتاً به صورت مستدل بيان كند. گزارش ها و اظهار نظر كارآموز ، توسط اعضاي كميسيون ارزيابي مي شود.

7-6-11) حضور كارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسي حقوقی و كيفري دادگاه ها ، حداقل تكليف است. لذا كسري حضور در جلسه های دادگاه در هر ماه را نمي توان از طريق شركت اضافي در ماه هاي ديگر جبران كرد. در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

8-6-11) كارآموز بايد در هر نيمه از ماه در يك جلسه دادگاه شركت كند. در ماه هاي فروردين و اسفند ، شركت در دو جلسه در يك نيمه از ماه بلامانع است.

9-6-11) ارائه گواهی دادگاه در پروفایل کارآموز ، باید از حیث حضور در  جلسه های دادگاه ، منظم و از نظر رديف و تقدم و تأخر تاريخ ، متوالي باشد. گواهی هایی که اين ترتيب در آن ها رعايت نشود ، از نظر كميسيون قابل پذيرش نيست.

10-6-11) كليه رديف ها و قسمت هاي مربوط به شركت در جلسه های دادگاه ، بايد در روز جلسه دادرسي تنظيم و توسط دادگاه گواهي شود و حاوی نکات ذیل باشد:

الف-دادگاه و شعبه رسیدگی کننده.

ب- شماره 16 رقمی پرونده و شماره بایگانی

ج) وقت رسیدگی و موضوع دادرسی

د) اصحاب دعوی

ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، قابل پذیرش نیست.

11-6-11) تهيه گزارش از پرونده هايي كه كارآموز در آن وكالت دارد ، قابل پذيرش نيست.

12-6-11) گواهی دادگاه و گزارش هاي تهيه شده ، دليل عمده و ملاك انجام تكاليف است ، لذا بايد در بارگذاری در پروفایل کارآموز ،كمال دقت به عمل آيد.

7-11) حضور در اداره معاضدت قضايي بر اساس تصمیم و معرفی کمیسیون ، با توجه به امکانات کانون ، به منظور فراگیری نحوه مشاوره حقوقی با مراجعین و ارائه گواهی اداره مذکور بلافاصله پس از صدور به کمیسیون.

8-11) در انتهای دوره کارآموزی ، کارآموز بایستی هنگام تسلیم گزارش جدولی به شرح ذیل در ابتدای گزارش های خود ارائه نماید:

 

شماره گزارشدادگاه و شعبه رسیدگی کنندهشماره بایگانی شعبهشماره 16 رقمی پروندهوقت رسیدگیطرفین دادرسیموضوع پرونده
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      

 

تبصره- كارآموز بايد گزارش عملكرد خود را كه حاوي حضور در جلسه های دادگاه ، سخنراني و كارگاه آموزشي و دفتر و پرونده  های اخذ شده است ، در پايان هر سه ماه ظرف 10 روز از تاریخ اتمام دوره ، به دفتر کمیسیون کارآموزی ارائه دهد. وكيل سرپرست نيز بايد پس از ملاحظه گزارش مذكور ، حداكثر ظرف يك هفته ، نظرکتبی خود را به كميسيون اعلام كند.

 

فصل چهارم: پايان دوره و اختبار

ماده ١٢) كارآموز مكلف است ظرف حداکثر بيست روز پس از پایان دوره ( اعم از اصلی ، تمدیدی یا تجدیدی)ختم دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را به شرح زير تسليم كند:

الف- گواهی حضور در جلسه دادگاه

ب- گزارش ها

ج- گواهی انجام تکلیف مقرر در بند ( 5-11)

د-گواهی و مبانی کامپیوتر و اینترنت

ماده ١٣) كميسيون بعد از بررسي مدارك و تكاليف كارآموزان ، اسامي واجدين شرايط شرکت در اختبار را حداقل ده روز قبل از زمان  اختبار در تابلو اعلانات یا سايت كانون ،اعلام مي كند.

ماده ١٤) كميسيون درباره كارآموزاني كه در موعد مقرر ، ختم دوره را اعلام نکرده، يا مدارك خود را كلاً يا جزئاً تسليم ننموده، يا مدارك ايشان قابل قبول تشخيص داده نشود، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ١٥) كميسيون در مميزي تكاليف كارآموزان واجد شرايط شركت در اختبار ، درجات زير را اعمال مي كند.

الف-متوسط     ب- خوب      ج- بسيار خوب

براي درجات خوب و بسيار خوب به ترتيب نمرهای (3) و (5) منظور مي شود. اين نمره با  اعمال ضریب اختبار شفاهی به مجموع نمره نهايي كارآموز ( موضوع تبصره ماده ١٩) اضافه شده و سپس معدل کل تعیین می شود.

ماده 16) كارآموزي كه براي عدم شركت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، بايد قبل از اختبار و در مورد وقایع و حوادث غير مترقبه حداكثر ظرف ده روز بعد از اختبار ، موضوع را به كميسيون اعلام كند. در صورت تشخيص موجه بودن عذر ، كارآموز موظف به شركت در كليه مراحل و مواد درسي اختبار بعدي بوده و از انجام تكاليف به استثناي وظايف محوله از سوي كانون و وكيل سرپرست معاف است .

1-16) بيماري با گواهي پزشك متخصص و تأیید پزشک معتمد کانون ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذير موجه محسوب     مي شوند.

2-16)- استفاده از حكم اين ماده در هر شرايطي براي دو بار امكان پذير است، به استثنای موارد خاص به تشخیص کمیسیون.

ماده ١7) كميسيون حداقل يك بار در سال اختبار برگزار مي كند. آگهي اختبار، حاوی زمان و مكان برگزاري ، حداقل از سه ماه قبل در محل كانون الصاق و در سايت كانون منعكس   مي شود و به منزله ابلاغ به كارآموزان مجاز به شرکت در اختبار است.

1-17) هر گونه تأخیر در زمان و تغییر در مکان اختبار کتبی ، حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری از طریق فوق الذکر اعلام می شود.

2-17) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار شود.

ماده 18) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدني ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ،آيين دادرسي مدني ، آيين دادرسي كيفری ، قوانین و مقررات وکالت  و حقوق ثبت و امور حسبي.

ماده ١9) حداقل نمره قبولي در اختبار معدل ده از بيست است . چنانچه معدل كل بين ده تا دوازده باشد ، يك نمره كمتر از ده و در صورتي كه بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره كمتر از ده قابل پذيرش است.

تبصره- در معدل گيري هر درس ضريب نمره اختبار كتبي 2 و شفاهي يك است.( این ضریب در صورت ضرورت در هر دوره با تصویب کمیسیون و تأیید هیئت مدیره قابل تغییر است.)

ماده ٢٠) اسامی قبول شده های اختبار از سوی کمیسیون به رئیس کانون گزارش شده و پس از اعلام نظر هیأت مدیره نتیجه اختبار در سایت کانون به کلیه کارآموزان اعم از قبول شده ها و مردودین ابلاغ  و ریز نمرات در محل کانون تحویل می شود.

ماده ٢١) کارآموز مردود می تواند از تاریخ اعلام نتیجه ، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به نمره اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند.اعتراض توسط کمیسیون به نزد استاد مربوطه ارسال، تا استاد ظرف مدت ده روز نتیجه رسیدگی را به کمیسیون اعلام و سپس نتایج بررسی و  به رئیس کانون گزارش شده و پس از تأیید در هیئت مدیره قطعی بوده و به کارآموز معترض ابلاغ می شود.

تبصره-کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

ماده22 )کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

 

فصل پنجم: تمدید و تجديد دوره و انتفاي كارآموزي

ماده ٢3) موارد تمدید دوره و مدت آن که به دوره کارآموزی اضافه می شود به قرار زیر است:

الف- برای جبران کسری هر جلسه سخنرانی یا کارگاه آموزشی ، پانزده روز.

ب- برای جبران کسری هر دو جلسه دادگاه، علاوه بر انجام تکلیف اصلی، پانزده روز.

ج- برای جبران کسری یا نقص هر دو گزارش ، در صورت عدم امکان رفع نقص و تهیه گزارش کامل در مهلت مقرر از سوی کمیسیون ، پانزده روز.

د- برای جبران تأخیر در ارائه پیشنهاد انتخاب یکی از تکالیف مقرر در بند(5-11)،به مدت تأخیر

ه- ایجاد وقفه در طی دوره ، از یک تا شش ماه متوالی یا تا نه ماه متناوب، دو برابر مدت وقفه و حداکثر یک سال به علاوه انجام تکالیف اصلی .

و- برای جبران عدم حضور نزد وکیل سرپرست، معادل مدت غیبت.

ز- در صورت تأخیر در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک تا یک ماه ، تمدید دوره تا اولین اختبار بعدی و حداکثر چهار ماه ، مشروط به قابل قبول بودن انجام تکالیف.

ح- تأخیر در اعلام ختم دوره و تسلیم مدارک بیش از یک ماه تا سه ماه ، تمدید دوره تا دومین اختبار بعدی ، حداکثر شش ماه ، مشروط به قابل قبول بودن انجام تکالیف .

ط- عدم انجام تکلیف بند (5-11) در مهلت مقرر و پس از اخطار از سوی کمیسیون  و یا عدم پذیرش آن پس از اعطای مهلت جهت رفع نقص و تکمیل ، تمدید دوره تا اولین اختبار بعدی و حداکثر سه ماه.

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است